POZDRAVNI GOVOR / WELCOME LETTER


Drago nam je da Vas možemo pozvati na

Regionalnu HR konferenciju
LEARNING AND DOING
SPLIT 5. – 7. 5. 2022.

Namijenjena je svim osobama koje se bave ljudskim resursima, ali i svima onima koji žele poboljšati rad svog tima i svoje organizacije radom sa svojim zaposlenicima.
Cilj ove konferencije je razmjena iskustva u području upravljanja ljudskim resursima, te povezivanje stručnjaka iz Adriatic regije.

Zbog toga su naši govornici dokazani praktičari, predstavnici renomiranih firmi iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije koji nesebično dijele svoje moderne prakse primijenjene u svakodnevnom radu u organizacijama iz različitih branši poslovanja.

Želja nam je prvenstveno fokusirati se na našu Regiju u kojoj se razumijemo, gdje dijelimo zajedničku prošlost, ali i budućnost. Do sada su na različitim konferencijama, govornici dolazili iz dalekih zemalja i dijelili svoja iskustva koja često nisu bila primjenjiva na našim područjima. Mi smatramo da naše zemlje obiluju vrhunskim, modernim stručnjacima koji svoja inovativna rješenja primjenjuju svakodnevno u svom radu u malim, srednjim i velikim organizacijama.

Zbog čega onda ne iskoristiti ono što mi posjedujemo i podijeliti primjenjiva znanja i prakse?

Glavna tema ovogodišnje konferencije bit će osvrt na to što smo u našim organizacijama pozitivno promijenili u zadnje dvije godine i koje su to promjene dovele do još boljih rezultata poslovanja, ali i dobrobiti naših zaposlenika. Također ćemo imati priliku podijeliti neke procese i alate koji nam mogu pomoći u boljoj prilagodbi novom načinu rada, novim generacijama zaposlenika koji imaju drugačije vizije rada.

Ovdje prvenstveno mislimo na nove oblike rada kao što su: hibridni rad, ‘remote work’, rad sa skraćenim radnim vremenom, ali i novim generacijama zaposlenika koji stupaju na tržište rada.

Zašto organiziramo konferenciju u Splitu?

Dugo vremena, Zagreb je bio centar svim poslovnih aktivnosti. U međuvremenu, a pomalo zahvaljujući i ovim nenadanim uvjetima u kojima smo se našli, neke regije i gradovi postali su centar novonastalih i brzoširećih kompanija. Među takvim gradovima u Hrvatskoj ističe se Split, kao grad u kojem je u zadnjih nekoliko godina rapidno porastao broj vrlo uspješnih startupova, ali i velikih firmi s respektabilnim rezultatima poslovanja.

Uz to smo pokušali naći i grad koji je lako dostupan i svim ostalim sudionicima iz Regije – autom i avionom. Ako tome dodamo i prekrasan položaj ovog grada, klimu, hranu , a prvenstveno ljude – Split je pravi izbor za našu konferenciju. Proljeće u Splitu je jedno od najboljih doba za posjetiti ga. I to je bio jedan od razloga zašto smo se odlučili konferenciju smjestiti baš tu! Prosječna temperatura iznosi idealnih 20°C, a Split počinje živjeti svoj život na otvorenom.
Tu su i plaže, za grad veličine Splita neobično brojne i čistog mora, od slavnih pješčanih Bačvica do kamenih osamljenih oaza oko cijelog Marjana. I baš iznad Bačvica smjestio se prekrasan hotel Park koji je prošle godine proslavio svoj 100. rođendan!

Zašto hotel Park?

Osim što hotel Park ima najviše standarde rada i smještaja (hotel 5*), ovo je trenutno jedino mjesto koje dozvoljava do 200 učesnika uz poštivanje epidemioloških mjera.


We are glad to invite you to

Regional HR Conference
LEARNING AND DOING
SPLIT 5.-7.5.2022.

It is designed for all people work in the sector of human resources, but also for all those who want to improve the work of their team and their organization by working with their employees.

The aim of this conference is to exchange experiences in the field of human resource management, and improve networking of experts from the Adriatic region.

Therefore, our speakers are proven practitioners, representatives of renowned companies from Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina and Macedonia who selflessly share their modern practices applied in everyday work in organizations from different industries.

Our wish is to primarily focus on our Region in which we understand each other, where we share a common past, but also a future. So far, at various conferences, speakers have come from distant countries and shared their experiences that has often not been applicable in our areas. We believe that our countries are full of top, modern experts who apply their innovative solutions every day in their work in small, medium and large organizations.

Why then not to harnessed what we possess and share applicable knowledge and practices?

The main topic of this year’s conference will be a review of what we have positively changed in our organizations over the past two years and what changes have led to even better business results, but also the well-being of our employees. We will also have the opportunity to share some processes and tools that can help us better adapt to the new way of working, new generations of employees who have different visions of work.

Here we primarily mean new forms of work such as: hybrid work, ‘remote work’, part-time work, but also new generations of employees entering the labor market.

Why are we organizing a conference in Split?

For a long time, Zagreb was the center of all business activities. In the meantime, and partly thanks to these unexpected conditions in which we found ourselves, some regions and cities have become the center of new and rapidly expanding companies. Among such cities in Croatia, Split stands out, as a city in which the number of very successful startups has grown rapidly in the last few years, as well as large companies with respectable business results.

In addition, we tried to find a city that is easily accessible to all other participants from the Region – by car and plane. If we add to that the beautiful position of this city, climate, food, and above all people – Split is the right choice for our conference. Spring in Split is one of the best times to visit. And that was one of the reasons why we decided to place the conference right there! The average temperature is an ideal 20 ° C, and Split is starting to live its life outdoors.

Here are also beaches, unusually numerous and with clean sea for a city the size of Split, from the famous sandy Bačvice to stone secluded oases around the whole of Marjan. And just above Bačvice is the beautiful Hotel Park, which celebrated its 100th birthday last year!

Why Hotel Park?

Apart from the fact that the Park Hotel has the highest standards of service and accommodation (5 * hotel), this is currently the only place that allows up to 200 participants while respecting epidemiological measures.

OPĆE INFORMACIJE / GENERAL INFORMATION


Mjesto održavanja / Congress Venue
Hotel Park 5*, Split

Datumi / Dates
05. – 07. svibnja 2022. / 05th – 07th May, 2022

Važni datumi / Important Dates
Rok za ranu kotizaciju / Early Registration Fee Deadline: 15.03.2022.
Rok za regularnu kotizaciju / Regular Registration Fee Deadline: 15.04.2022.
Rok za kasnu kotizaciju / Late Registration Fee Deadline: 01.05.2022.

Službeni jezici / Official Languages
Službeni jezici Kongresa su hrvatski i engleski jezik (bez simultanog prevođenja) / Official Congress languages are Croatian and English (without translation)


DRUŠTVENA DOGAĐANJA / SOCIAL EVENTS
Četvrtak, 05. 05 2022. / Thursday, 05.05.2022
• Gala večera / Galla dinner

Petak, 06.05.2022. / Friday, 05.06.2022
• Networking večer u suradnji sa SPLIT TECH CITY / Networking evening with SPLIT TECH CITY
• Hotel Park

Subota, 07.05.2022. / Saturday, 07.05.2022
• Fakultativni izleti / Optional Excursions

HOTELSKI SMJEŠTAJ /
HOTEL ACCOMMODATION


Molimo odaberite hotel i vrstu sobe koju želite rezervirati / Please select hotel and type of room you want to reserve:

[contact-form-7 404 "Not Found"]

VAŽNO / IMPORTANT:

• Nakon ispunjenog obrasca za rezervaciju smještaja, dobiti će te ponudu za uplatu na navedeni e-mail/ After filling in the accommodation reservation form, you will receive an offer with payment data to the specified e-mail.

• Finalna rezervacija smještaja smatrat će se nakon primljene uplate / The final reservation of accommodation will be considered after receipt of payment.

• Sve ostale extra troškove plaća svaki sudionik zasebno: boravišna pristojba, mini bar, telefon, parking, wellness usluge i sl. prije odlaska na recepciji hotela / All other extra costs are paid by each participant separately: sojourn tax, mini bar, telephone, parking, wellness services, etc. before leaving the hotel reception.

• Otkazivanje smještaja, sve ostale informacije te izrada grupnih rezervacija su mogući jedino pismenim putem na / Cancellation of accommodation, all other information and making group reservations are possible only in writing at:

Zrinka Kragić
BTRAVEL d.o.o.
M: +385 91 4802 214
@: zrinka.kragic@btravel.pro
www.btravel.pro